میثاق

به وبلاگ من خوش آمدید

 نصایح زرتشت به پسرش

آنچه را گذشته فراموش كن و بدانچه نرسيده است رنج و اندوه مبر

با هيچكس و هيچ آئيني پيمان شكني مكن كه به تو آسيب نرسد

اگر خواهي از كسي دشنام نشنوي كسي را دشنام مده

تا حدي كه مي تواني ، از مال خود داد و دهش نما

سحر خيز باش تا كار خود را به نيكي به انجام رساني

مطابق وجدان خـود رفتار كن كه بهشتي شوي

دوستـدار دين باش تا پاك و راست گردي

با مردم يگانه باش تا محـرم و مشهور شوي

روح خود را به خشم و كين آلوده مساز

متواضع باش تا دوست بسيار داشته باشي

دوست بسيار داشته باش تا معروف باشي

معروف باش تا زندگي به نيكي بگذراني

كسي را فـريب مـده تا دردمند نشوي

نه به راست و نه به دروغ قسم مخـور

راستگو باش تا استقامت داشته باشي

فرمان خوب بده تا بهره خوب يابي

به شـرر و دشمني كسي راضي مشو

سپاس دار باش تا لايق نيكـي باشي

از هر كس و هر چيز مطمئن باش

در انجمن نزد مرد نادان منشين

جوانمرد باش تا آسماني باشي

بيگناه باش تا بيم نداشته باشي

قبل از جواب دادن فكر كن

هرگز ترشخو و بدخو مباش

هيچكس را تمسخـر نكن

مغرور و خودپسند مباش

Stipulate.blogfa.com